Polityka Prywatności PANTAFLIX Technologies GmbH
 
1. Podmiot odpowiedzialny 
 
PANTAFLIX Technologies GmbH, Neue Schönhauser Straße 16, 10178 Berlin, reprezentowana przez członka zarządu: Rainer Knebel („PANTAFLIX“ lub „my”), przetwarza Państwa dane osobowe przy okazji Państwa wizyty na naszych stronach internetowych w domenie www.pantaflix.com („strony internetowe”) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i informuje o tym w kontekście niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. 
 
Wszystkie dane osobowe są przez nas przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych (w szczególności przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO), niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) i Ustawy o telemediach (Telemediengesetz, TMG).
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”); możliwą do zidentyfikowania jest każda osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w powiązaniu z identyfikatorem, takim jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna szczególna cecha wyrażająca fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną charakterystykę danej osoby. Żadne dane osobowe nie są jednak informacjami, które nie mogą być powiązane prawdziwą tożsamością użytkownika. Obejmuje to na przykład liczbę użytkowników naszych stron internetowych lub porównywalne informacje podsumowujące.
 
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
 
Domyślnie nasze serwery internetowe tymczasowo rejestrują dane dotyczące połączenia z komputerem, z którego Państwo korzystają, stron internetowych, które Państwo u nas odwiedzają, datę i czas trwania Państwa wizyty, dane identyfikacyjne dotyczące typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz strony internetowej, z której Państwo do nas trafili.
Używamy oprogramowania śledzącego w celu określenia częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszej strony internetowej. Nie używamy tego oprogramowania do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych, ale gromadzimy adres IP, którego użyto, aby uzyskać dostęp do strony internetowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w formie anonimowej i zbiorczej do celów statystycznych oraz do rozwoju strony internetowej. W tym celu mamy uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO). W zależności od używanej przeglądarki internetowej, można sprzeciwić się zbieraniu i wykorzystywaniu swojego adresu IP do celów statystycznych, dezaktywując opcję „Śledzenie użytkowników”.
 
Niemniej jednak mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez gromadzenia przez nas danych osobowych.
 
Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez nas jako podmioty odpowiedzialne na podstawie art. 6 (1) lit. a) lub b) DSGVO tylko wtedy, gdy z własnej inicjatywy poinformują nas Państwo o zawarciu umowy lub o wykonaniu czynności przedumownych, przy otwieraniu konta klienta lub w ramach nawiązywania kontaktów lub gdy wyrazili Państwo zgodę na odpowiednie przetwarzanie danych (Art. 6 (1) a) DSGVO). Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych (art. 6 (1) lit. f) DSGVO), jak wyjaśniono poniżej w kontekście niniejszej polityki prywatności lub jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega PANTAFLIX (art. 6 (1) c) DSGVO) lub odpowiadającego mu przepisowi w obowiązującym prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej).
 
Państwa nazwisko, adres i adres e-mail („dane użytkownika”) oraz szczegóły dotyczące płatności wykorzystywane są przez nas wyłącznie do celów realizacji umowy o świadczenie usług VoD zawartej między Państwem a nami, o ile w ramach niniejszej polityki prywatności wyjaśniono to poniżej (art. 6 (1) b) DSGVO). Bez specyfikacji danych użytkownika nie jest możliwe zawarcie umowy.
 
3. Przekazywanie danych osobom trzecim
 
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej i odwołalnej zgody lub w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie upoważnieni. 
Początkowo są to zatrudnieni przez nas usługodawcy, którzy wspierają nas w naszych działaniach biznesowych (aby uniknąć nadużyć, agencje reklamowe, dostawcy usług IT do obsługi naszych stron internetowych, księgowi, doradcy podatkowi).
Obejmuje to również przekazanie Państwa danych osobowych instytucjom kredytowym, którym zlecono przetwarzanie płatności za świadczenie usługi VoD (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO).
W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do minimum niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których dane były przetwarzane. Nie przetwarzamy żadnych informacji dotyczących płatności (dane konta, numer karty kredytowej itp.) samodzielnie – z wyjątkiem sposobu płatności i adresu do faktury. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie przez zewnętrznego certyfikowanego dostawcę usług płatniczych.
Jeśli zostaliśmy poinformowani decyzją sądu lub w wyniku żądania informacji od organów ścigania lub nadzoru lub upoważnionych osób trzecich w związku z dochodzeniem wstępnym lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa, czynu karalnego lub innych działań, które mogą skutkować odpowiedzialnością prawną dla nas lub Państwa, ujawnimy niektóre dane osobowe niezbędne do dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub historia zamówień (art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO).
 
4. Przekazywanie danych do państw spoza EOG/UE
 
Takie ujawnienie Państwa danych osobowych może również nastąpić stronom trzecim, które mają siedzibę w krajach nienależących do EOG/UE i w których Komisja Europejska nie ustaliła poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony danych w UE (np. w USA). W takim przypadku przed przekazaniem zapewnimy, że odbiorca albo zapewni odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez uzyskanie Państwa wcześniejszej zgody, lub poprzez określone gwarancje (art. 44 i nast. DSGVO), takie jak w szczególności oświadczenie o posiadaniu przez odbiorcę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych certyfikacji własnej EU-US Privacy Shield lub poprzez uzgodnienie z odbiorcą w państwie trzecim tzw. standardowych klauzul umownych UE. Kopię odpowiednich gwarancji lub niniejszych standardowych klauzul umownych można uzyskać na żądanie od naszego inspektora ochrony danych osobowych przy użyciu danych kontaktowych w punkcie 14. Informacje o uczestnikach EU-US Privacy Shield można również znaleźć na stronie www.privacyshield.gov/list.
 
5. Newsletter; konkursy
 
Na naszej stronie internetowej można subskrybować bezpłatny newsletter lub od czasu do czasu wziąć udział w konkursie. Podczas rejestracji do newslettera lub udziału w konkursie, zostaną nam przesłane dane z maski wejściowej do rejestracji lub udziału w konkursie (imię i nazwisko, adres e-mail, lub numer telefonu do wysłania wiadomości SMS). Poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO, § 7 ust. 2 UWG) podczas procesu rejestracji lub podczas jednej z Państwa późniejszych wizyt na naszych stronach internetowych i odsyłamy Państwa do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. 
Newsletter [w tym informacje o konkursach] może być wysyłany do Państwa za Państwa zgodą za pośrednictwem platform mailingowych newslettera „MailChimp” i „Mandrill”, Rocket Science Group, z siedzibą w LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (łącznie „MailChimp”). MailChimp posiada certyfikat „EU-US Privacy Shield” i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych. Ponadto istnieje „Umowa o Przetwarzaniu Danych” „Data Processing Agreement” pomiędzy nami a MailChimp. MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami umowy o przetwarzaniu danych, a w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez MailChimp można znaleźć w polityce prywatności MailChimp.
Przed zarejestrowaniem się do newslettera lub przed udziałem w konkursie (np. w ramach warunków konkursu) przekazujemy Państwu dalsze przejrzyste dane dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 
Jeżeli kupują Państwo towary lub usługi na naszej stronie internetowej i podają nam swój adres e-mail, możemy go następnie wykorzystać do wysłania Państwu newslettera. W takim przypadku poprzez newsletter będą wysyłane przesyłki reklamowe dotyczące tylko podobnych towarów lub usług (podstawa prawna: § 7 (3) UWG).
 
6. Cookies
 
Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uczynić wizytę na naszej stronie atrakcyjną i umożliwić korzystanie z określonych funkcji. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na naszych stronach. 
-Ponadto używamy stałych plików cookie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas następnej wizyty w celu optymalizacji ustawień użytkownika. Art. 6 (1) f) DSGVO jest podstawą prawną do ustawiania danych do funkcjonowania naszych stron internetowych oraz do świadczenia usług, których Państwo oczekują. W zakresie wymaganym przez prawo uzyskujemy również Państwa zgodę (art. 6 (1) a) DSGVO). Zasadniczo można uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową. W takim przypadku jednak możliwość poruszania się po naszych stronach może być ograniczona. 
 
7. Badanie rynku
 
Jeżeli wyrazili Państwo uprzednią zgodę lub – o ile jest to przewidziane prawem – nie wnieśli sprzeciwu, wykorzystujemy Państwa dane osobowe również do celów reklamowych i badań rynku (art. 6 ust. 1 lit. a lub f) DSGVO.
 
8. Geoblokowanie
 
Aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, możemy również zbierać dane geolokalizacyjne. Ze względu na Państwa interesy nie powoduje to jednak w żadnym wypadku terytorialnego ograniczenia dostępu (tzw. „geoblokowanie”), pod warunkiem, że jako klient PANTAFLIX mają Państwo miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE i przebywają tam lub tylko tymczasowo w innych państwach UE (art. 6 ° ust. 1 lit. f DSGVO)
 
9. Wtyczki społecznościowe
 
PANTAFLIX wykorzystuje wtyczki społecznościowe z różnych portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn). Umożliwiają one tworzenie zakładek na tych stronach i udostępnianie ich innym uczestnikom portali społecznościowych. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać po logo, które można zobaczyć na stronach internetowych portali społecznościowych. 
Gdy użytkownik wchodzi do serwisu internetowego na naszej stronie internetowej, który zawiera te wtyczki społecznościowe, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami portali społecznościowych, a stamtąd widoczny obraz wtyczki i jej funkcje są przekazywane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje je z prezentacją naszej strony internetowej. Po zalogowaniu się w tym czasie do sieci społecznościowej za pomocą nazwy użytkownika i hasła, informacje, że odwiedzają Państwo naszą stronę zostaną przekazane i mogą zostać tam przypisane do Państwa konta użytkownika. W przypadku interakcji z wtyczkami społecznościowymi, np. udostępniania jednej z naszych stron lub korzystania z funkcji Facebook „Lubię to!” lub „Udostępnij” lub funkcji Twittera „Tweet This”, zawartość naszych stron jest połączona z Państwa profilem w sieci społecznościowej. Jeśli nie są Państwo użytkownikami portali społecznościowych lub nastąpiło wylogowanie się ze stron dostawców przed odwiedzeniem naszego sklepu, nadal istnieje możliwość, że co najmniej Państwa adres IP zostanie tam przesłany i zapisany.
a. Facebook
PANTAFLIX wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to!” na naszej stronie.
W przypadku wejścia na naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki i integrowana z witryną. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy Państwa, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, że:
Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że wywołano odpowiednią zakładkę naszej strony internetowej. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać Państwa wizytę do konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to!” lub dodanie komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam przechowywane. Na przykład zawartość naszej strony internetowej może być połączona z Państwa profilem na Facebooku i może być również widoczna dla innych, w zależności od Państwa ustawień prywatności na Facebooku.
Jeśli nie są Państwo użytkownikami Facebooka, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania Państwa adresu IP.
Cel i zakres zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz odnoszące się do tego prawa i możliwości ustawienia celem ochrony swojej prywatności, można sprawdzić w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Jeśli nie są Państwo użytkownikami Facebooka i nie chcą, aby Facebook zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z Państwa danymi użytkownika przechowywanymi w portalu Facebook, należy wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Możliwe jest również zablokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą narzędzia „Facebook Blocker”. Można całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebook przy pomocy dodatków do Państwa przeglądarki np. przy pomocy blokerów skryptów typu „NoScript” (http://noscript.net/).
b. Przyciski Twittera
PANTAFLIX korzysta z przycisków usługi Twitter. Przyciski te są dostępne w serwisie Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). Można je rozpoznać po słowach takich jak „Twitter” lub „Śledzenie”, ewentualnie w połączeniu ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Za pomocą przycisku można udostępnić post lub stronę tej oferty na Twitterze lub śledzić nas na Twitterze. Dane są również przesyłane do Twittera.
Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową naszej witryny, która zawiera taki przycisk, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość przycisków Twittera jest przesyłana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki użytkownika. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Twitter zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy Państwa, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, że:
Dopiero potem Państwa adres IP oraz adres URL odpowiedniej naszej strony internetowej są przesyłane przy pomocy przycisków. Nie jest to jednak wykorzystywane do innych celów niż wyświetlanie przycisku.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy.
c. Pinterest
Używamy również przycisków dostawcy usług Pinterest. Ich operatorem jest Pinterest Inc., 808 Brannin Street, San Francisco, 94103 CA, USA („Pinterest”).
Jeśli zostanie wywołana strona internetowa zawierająca taki przycisk, którą można rozpoznać po przycisku "Pin-it", Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest po aktywacji. Zawartość linku jest przesyłana przez Pinterest bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje go z witryną lub otwiera. Nie mamy wpływu na dane, które Pinterest zbiera za pomocą przycisku. Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz dalszego wykorzystywania i przetwarzania danych przez Pinterest, a także na temat Państwa praw i możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności, znajduje się w informacjach na temat ochrony danych osobowych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
 
10. Logowanie do mediów społecznościowych
 
Ponadto oferujemy Państwu możliwość zalogowania się za pomocą aktywnego konta na Facebooku lub Google+ na naszych stronach internetowych za pomocą odpowiednio zaznaczonych przycisków poszczególnych dostawców mediów społecznościowych w celu skrócenia procesu rejestracji lub logowania na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną do korzystania z loginów społecznościowych jest zatem nasz wzajemnie uzasadniony interes w tym procesie rejestracji zgodnie z art. 6 (1) f) DSGVO lub Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) a) DSGVO.
Aby się zarejestrować, zostaną Państwo przekierowani na stronę odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych, gdzie można zalogować się za pomocą danych użytkownika. Łączy to Państwa profil w mediach społecznościowych z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej. W żadnym momencie nie otrzymujemy informacji o Państwa danych do logowania w serwisie społecznościowym. Jeśli korzystają Państwo z funkcji rejestracji jednego z dostawców mediów społecznościowych, w każdym przypadku otrzymają oni informacje o Państwie, w szczególności o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i głosowali na artystę. Ponadto, Państwa adres e-mail, identyfikator użytkownika i wiek mogą zostać nam zwrócone. Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w procesie logowania, może to zależeć od Państwa indywidualnej zgody. Nie możemy całkowicie wykluczyć, że firma powiązana z dostawcą mediów społecznościowych lub wykonawcą dostawcy mediów społecznościowych z siedzibą w kraju spoza UE/EOG również może mieć dostęp do tych informacji. 
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych można znaleźć w odpowiedniej deklaracji o ochronie danych osobowych Facebooka lub Google oraz w odpowiednich warunkach korzystania z Facebooka lub Google.
 
11. Google Analytics
 
PANTAFLIX korzysta z internetowej usługi analitycznej Google Analytics oferowanej przez firmę „Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 CA, USA (zwaną dalej „Google”). Google Analytics przechowuje informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (w tym adres IP) w plikach cookie. (Informacje o plikach cookie znajdują się powyżej w niniejszej polityce prywatności). Informacje przechowywane przez Google Analytics w plikach cookie są przesyłane do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane i analizowane. Należy pamiętać, że kod "gat._anonymizeIp(); został dodany do naszej strony internetowej Google Analytics. Zapewnia to anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Adresy IP są z reguły skracane na serwerach Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub przez sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed ich zapisaniem lub przesłaniem do USA. Nieskrócony adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA tylko w wyjątkowych przypadkach, ale również w tym przypadku adres IP jest skracany przed jego zapisaniem.
Google wykorzystuje przekazane dane w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Państwa z naszego portalu, sporządzenia raportu o aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. (Istnieje zatem umowa pomiędzy nami a Google dotycząca przetwarzania danych dotyczących zamówienia). Korzystanie z Google Analytics służy ciągłemu ulepszaniu naszej strony internetowej i optymalizacji komfortu korzystania z niej. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (art. 6 6 (1) f) DSGVO) również leży w tych celach. Ponadto, klikając przycisk na tej stronie internetowej, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej (art. 6 (1) a) DSGVO).
Użytkownik może również uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, przekazywanie ich do Google i ich analizę poprzez dezaktywację plików cookie (zob. powyżej‎6).
Można również zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Ustawiono opcję rezygnacji z plików cookie, która uniemożliwia przyszłe zbieranie danych przez Google Analytics podczas odwiedzania tej strony internetowej: Wyłącz Google Analytics.
Google udostępnia również dodatek dezaktywacyjny dla najpopularniejszych przeglądarek desktopowych. Uniemożliwia to wykonanie Google Analytics i przekazanie danych osobowych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (jak również Państwa adresu IP) do Google oraz analizę danych przez Google. Tutaj można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Niemniej jednak dane zebrane za pomocą Google Analytics są automatycznie usuwane domyślnie najpóźniej po 14 miesiącach, nawet bez udziału użytkownika.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google, a także informacje o prawach i / lub możliwościach konfiguracji w zakresie ochrony danych osobowych można znaleźć pod następującymi linkami
pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz
pod adresemhttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
 
12. Google Tag Manager
 
PANTAFLIX korzysta również z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu. Google Tag Manager implementuje wyłącznie znaczniki. Oznacza to, że: Google Tag Manager nie używa plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne znaczniki, które mogą zbierać ewentualne dane, ale Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli niektóre strony internetowe zostały dezaktywowane na poziomie domeny lub przeglądarki (patrz punkt ‎6 powyżej w celu dezaktywacji plików cookie), pozostaje to ważne dla wszystkich znaczników śledzenia, jeśli są one zaimplementowane za pomocą Google Tag Manager.
 
13. Prawa podmiotów danych
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo zawsze następujące prawa: 
Mogą Państwo poprosić o informacje na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących swojej osoby;
Mogą Państwo zażądać poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych;
Mogą Państwo żądać ewentualnego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (w niektórych przypadkach przewidzianych przez prawo, np. ustawowy obowiązek przechowywania, Państwa dane mogą zostać zablokowane zamiast zostać usunięte);
Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które są przetwarzane ze względu na uzasadniony interes (art. 6 (1) f) DGSVO); oraz
W przypadku zgody lub przetwarzania danych na podstawie umowy zawartej między Państwem a nami, mogą Państwo żądać, aby dane osobowe dotyczące Państwa i przekazane przez Państwa zostały ujawnione Państwu lub nowej osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, o ile jest to technicznie wykonalne („prawo do przenoszenia danych”).
Jeżeli wyrazili Państwo na to wobec nas zgodę, mają Państwo również prawo do jej cofnięcia ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie aż do jej cofnięcia.
 
Mogą Państwo dochodzić od nas wyżej wymienionych praw, np. poprzez powiadomienie nas za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych wymienionych na końcu niniejszej polityki prywatności. O wszelkich korektach lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniach w ich przetwarzaniu poinformujemy wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe do wykonania lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.
 
Mają Państwo dodatkowo możliwość skontaktowania się z właściwym organem nadzorczym w przypadku skarg dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi.
 
14. Czas przechowywania
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, będziemy również usuwać przechowywane dane osobowe dotyczące Państwa osoby bez Państwa interwencji, jeśli ich znajomość nie jest już konieczna do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. W niektórych przypadkach przewidzianych przez prawo (np. prawne obowiązki przechowywania danych) Państwa dane mogą zostać zablokowane zamiast zostać usunięte.
 
15. Inspektor Ochrony Danych
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób, który jest również do Państwa dyspozycji w przypadku zapytań o informacje, sugestie lub skargi:
 
pocztą na adres:
PANTAFLIX Technologies GmbH
Neue Schönhauser Straße 16
10178 Berlin
 
drogą mailową:
privacy@pantaflix.com