Warunki użytkowania PANTAFLIX B2C
 
§ 1 Podmioty odpowiedzialne
§ 2 Przedmiot umowy i definicje
§ 3 Zakres obowiązywania Warunków Użytkowania
§ 4 Rejestracja i zawarcie umowy
§ 5 Zakres usług i przyznawanie praw
§ 6 Wymagania systemowe odbiorcy końcowego
§ 7 Obowiązki odbiorcy końcowego
§ 8 Treści użytkownika
§ 9 Ograniczenia obowiązku świadczenia usług
§ 10 Opłata za korzystanie z serwisu / Warunki płatności
§ 11 Prawo odstąpienia od umowy
§ 12 Ochrona małoletnich
§ 13 Odpowiedzialność cywilna
§ 14 Okres obowiązywania umowy
§ 15 Język umowy
§ 16 Zmiany w warunkach korzystania z serwisu
§ 17 Internetowe metody rozstrzygania sporów
§ 18 Postanowienie końcowe
 
 
§ 1 Podmioty odpowiedzialne
 
PANTAFLIX Technologies GmbH
Neue Schönhauser Straße 16
10178 Berlin
Dyrektor zarządzający: Rainer Knebel
Sąd Rejonowy w Charlottenburgu, HRB 172999 B

Nr identyfikacji podatkowej: DE30401968
(zwana dalej „PANTAFLIX”)
 
§ 2 Przedmiot umowy i definicje
 
 1. PANTAFLIX oferuje klientom końcowym usługę Video on Demand (zwaną dalej „Usługą VoD”), która umożliwia korzystanie z wybranych filmów, seriali i innych treści audiowizualnych (zwanych dalej „Treściami”) na całym świecie lub w niektórych krajach za pośrednictwem VoD (TVoD i EST) za opłatą.
 
 1. Definicje:
 
„VoD“ oznacza opracowanie treści poprzez publiczne udostępnienie w rozumieniu § 19a UrhG (Ustawa o prawach autorskich), tj. prawo do publicznego udostępnienia produkcji poprzez jej wyszukiwanie.
 
„TVoD” (również transakcyjna VoD lub Pay-per-view-VoD) oznacza ocenę Treści VoD przez określony czas dokonywaną przez Odbiorcę Końcowego (w tym korzystanie z nich poza Internetem po uprzednim pobraniu) zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania.
 
„EST“ (również w formie elektronicznej sell-thru) odnosi się do płatnej oceny Treści przez VoD, w której Treść jest udostępniana Odbiorcy Końcowemu do nieograniczonego użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków korzystania.
 
„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności handlowej, ani działalności na własny rachunek.
 
„Odbiorcy Końcowi" w rozumieniu niniejszych Warunków użytkowania są użytkownikami pełnoletnimi.
 
§ 3 Zakres obowiązywania Warunków Użytkowania
 
 1. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez PANTAFLIX w ramach usługi VoD oraz usług świadczonych na rzecz odbiorców końcowych.
 
 1. Odmienne lub uzupełniające warunki odbiorcy końcowego nie obowiązują, chyba że zostały zaakceptowane na piśmie przez PANTAFLIX.
   
§ 4 Rejestracja i zawarcie umowy
 
 1. Korzystanie z Usługi VoD wymaga zawarcia umowy ramowej o korzystanie z Usługi VoD zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania (zwanej dalej „Umową Ramową”). W tym celu Odbiorca Końcowy musi najpierw wprowadzić prawidłowe i kompletne dane, które są wymagane za pomocą formularza rejestracyjnego dostarczonego przez PANTAFLIX. Umowa Ramowa jest następnie zawierana w momencie aktywacji przez PANTAFLIX danego Odbiorcy Końcowego do usługi VoD. Aktywacja i zawarcie Umowy Ramowej zostaną potwierdzone Odbiorcy Końcowemu pocztą elektroniczną.
 
 1. W celu zawarcia umowy pomiędzy PANTAFLIX a Odbiorcą Końcowym o korzystanie z treści udostępnianych w ramach Usługi VoD (zwanej dalej „Umową Użytkowania”) wymagane jest pełne i prawidłowe wprowadzenie dalszych wymaganych danych za pośrednictwem maski wejściowej dostarczonej w tym celu przez PANTAFLIX oraz przeprowadzenie przez Odbiorcę Końcowego niezbędnych procedur weryfikacji wieku (o ile konieczna jest weryfikacja wieku, oferta Odbiorcy Końcowego zawarcia dotycząca Umowy Użytkowania jest zależna od pomyślnego przeprowadzenia procedury weryfikacji wieku). Umowa Użytkowania jest następnie zawierana po aktywacji odpowiedniej zawartości przez PANTAFLIX. Aktywacja i zawarcie Umowy Użytkowania zostaną potwierdzone Odbiorcy Końcowemu pocztą elektroniczną.
 
 1. Oferta dla Odbiorcy Końcowego dotycząca zawarcia Umowy Ramowej i Umowy Użytkowania jest wiążąca dla Odbiorcy Końcowego. PANTAFLIX nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty Odbiorcy Końcowego dotyczącej zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy Użytkowania.
   
 2. Dane Odbiorcy Końcowego oraz tekst umowy dostarczony w ramach zawarcia Umowy Ramowej i Umowy Użytkowania są przechowywane i mogą zostać pobrane przez Odbiorcę Końcowego za pośrednictwem jego konta użytkownika. Ponadto, po zawarciu Umowy Ramowej lub Umowy Użytkowania, tekst umowy zostanie przesłany Odbiorcy Końcowemu pocztą elektroniczną.
 
 1. Odbiorca Końcowy może w sposób ciągły korygować swoje wpisy za pomocą klawiatury i myszki w ramach zawarcia Umowy Ramowej i Umowy Użytkowania. Ponadto PANTAFLIX zapewnia Odbiorcy Końcowemu środki techniczne do wprowadzania jego danych, za pomocą których można przeprowadzić zwykłą kontrolę kompletności i wiarygodności oraz za pomocą których można rozpoznać i skorygować błędy wprowadzania (np. sprawdzenie, czy wszystkie obowiązkowe informacje zostały wprowadzone oraz sprawdzenie, czy znaki są zgodne z odpowiednim polem).
 
 1. Firma PANTAFLIX jest uprawniona do uzyskania informacji niezbędnych do określenia państwa członkowskiego zamieszkania danego Odbiorcy Końcowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transgranicznej możliwości przenoszenia usług w zakresie treści online na rynku wewnętrznym lub do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do tego celu.
 
§ 5 Zakres usług i przyznawanie praw
 
 1. Po zawarciu Umowy Użytkowania PANTAFLIX udostępni odpowiednią treść – w zależności od treści Umowy Użytkowania – Odbiorcy Końcowemu za pośrednictwem TVoD lub EST.
 
 1. W przypadku zawarcia Umowy Użytkowania, która uprawnia do wyświetlania za pośrednictwem TVoD, Odbiorca Końcowy może korzystać z Treści w następujący sposób:
 
 1. Odbiorca Końcowy może odtwarzać Treści w celu ich bezpośredniego odbioru za pośrednictwem usługi VoD, tj. – z wyjątkiem tzw. buforowania – bez pośredniego przechowywania na urządzeniu końcowym danego Odbiorcy Końcowego w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Użytkowania (dostępność online). W przypadku odpowiedniego oznaczenia za pośrednictwem usługi VoD, Odbiorca Końcowy może również w ciągu wyżej wymienionych 30 dni po raz pierwszy pobrać zawartość do urządzenia autoryzowanego przez PANTAFLIX (dostępność offline) w celu późniejszego jej wyświetlania bez nawiązania połączenia z Internetem. Nawet w przypadku dostępności w trybie offline, pierwsze uruchomienie procesu odtwarzania jest możliwe tylko w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Użytkowania.
 
Treści stanowiące część jednolicie nabytego sezonu danego serialu mogą zostać pobrane i odtworzone po raz pierwszy w ciągu 180 dni od zawarcia odpowiedniej Umowy Użytkowania, bez względu na powyższe postanowienia i o ile za pośrednictwem Usługi VoD nie wskazano inaczej.
 
 1. Po pierwszym rozpoczęciu procesu odtwarzania, Odbiorca Końcowy może ponownie odtwarzać zawartość tak często, jak chce, w ciągu 48 godzin.
 
 1. Po upływie jednego z okresów wymienionych w punktach a. i b. Treść nie może już zostać pobrana ani odtworzona.
 
 1. Odbiorcy Końcowemu przyznaje się niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające podlicencjonowaniu i ograniczone w czasie prawo do kopiowania i przechowywania treści wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych (i) w zakresie niezbędnym do ich dostępności offline oraz (ii) w celu uczynienia ich widocznymi. Dalsze prawa użytkowania nie są przyznawane odbiorcy. W szczególności, Odbiorca Końcowy nie jest uprawniony do trwałego przechowywania Treści w całości lub w części, ani do ich reprodukcji, przetwarzania lub wykorzystywania do celów komercyjnych wykraczających poza powyższy zakres.
 
 
 1. W przypadku zawarcia Umowy Użytkowania, która uprawnia do wyświetlania za pośrednictwem EST, Odbiorca Końcowy może korzystać z Treści w następujący sposób:
 
 1. Odbiorca Końcowy może odtwarzać Treści bez ograniczeń czasowych w celu ich bezpośredniego odbioru za pośrednictwem usługi VoD, tj. – z wyjątkiem tzw. buforowania – bez pośredniego przechowywania na urządzeniu końcowym danego Odbiorcy Końcowego (dostępność online).
 
 1. Ponadto Odbiorca Końcowy może pobrać Treść w celu trwałego przechowywania na urządzeniu końcowym autoryzowanym przez PANTAFLIX, za pośrednictwem, którego również została zawarta Umowa Użytkowania, a następnie odtwarzać pobraną i przechowywaną na stałe kopię tak często, jak to jest wymagane. O ile nie jest to wyraźnie wykluczone w odniesieniu do odpowiednich Treści za pośrednictwem Usługi VoD, Odbiorca Końcowy może również pobrać Treści za pośrednictwem swojego konta użytkownika na inne urządzenia końcowe autoryzowane przez PANTAFLIX.
 
 1. Warunkiem odtworzenia i pobrania Treści jest użycie aplikacji PANTAFLIX na urządzeniu końcowym Odbiorcy Końcowego, autoryzowanym przez PANTAFLIX, oraz istnienie konta użytkownika.
 
 1. Odbiorcy Końcowemu przyznaje się tylko niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające podlicencjonowaniu prawo do (i) reprodukcji i przechowywania Treści w celach prywatnych i niekomercyjnych zgodnie z powyższymi postanowieniami oraz (ii) ich wyświetlania. Dalsze prawa użytkowania nie są przyznawane Odbiorcy Końcowemu. W szczególności, Odbiorca Końcowy nie jest uprawniony do reprodukcji, przetwarzania lub wykorzystywania Treści do celów komercyjnych wykraczających poza powyższy zakres.
 
 1. Urządzenia autoryzowane przez PANTAFLIX można sprawdzić poprzez usługę VoD: https://www.pantaflix.com/pl/explore
 
 1. Ograniczenie terytorialne wykorzystania Treści udostępnianych przez PANTAFLIX jest technicznie zagwarantowane poprzez geoblokowanie zgodnie z wymogami prawnymi (w szczególności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transgranicznego przenoszenia usług w zakresie treści online na rynku wewnętrznym).
 
 1. Konta użytkowników nie są zbywalne i nie mogą być używane przez osoby trzecie.
 
§ 6 Wymagania systemowe odbiorcy końcowego
 
 1. Do korzystania z usługi VoD Odbiorca Końcowy potrzebuje połączenia z Internetem oraz urządzenia z dostępem do Internetu (np. komputer PC, Mac, smartfon, tablet).
 
 1. Obowiązkiem Odbiorcy Końcowego jest upewnienie się, że jego urządzenie końcowe spełnia wymagania techniczne systemu, w szczególności w odniesieniu do wyświetlania i pobierania treści w wysokiej rozdzielczości. Jakość wyświetlanych treści może się różnić w zależności od urządzenia końcowego i może zależeć od różnych czynników, takich jak aktualność systemu operacyjnego i przeglądarki, miejsce pobytu, dostępne pasmo i/lub prędkość połączenia internetowego Odbiorcy Końcowego.
 
 1. Korzystanie z usługi VoD za pośrednictwem Internetu pociąga za sobą dodatkowe koszty dla Odbiorcy Końcowego, w szczególności związane z taryfami czasowymi i taryfami ilościowymi. W tym kontekście PANTAFLIX zaleca tzw. stawkę zryczałtowaną. Do odbioru treści w standardowej rozdzielczości (SD), PANTAFLIX zaleca szerokopasmowe połączenie z Internetem o (rzeczywistej) prędkości pobierania co najmniej 2 Mbps. Do odbioru treści o wysokiej rozdzielczości (HD), PANTAFLIX zaleca (rzeczywistą) prędkość pobierania co najmniej 5,0 Mbps. Szerokość pasma poniżej tej wartości pozwala na ograniczone korzystanie z usługi VoD przy znacznych stratach jakości.
 
§ 7 Obowiązki odbiorcy końcowego
 
 1. Odbiorca Końcowy jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PANTAFLIX o wszelkich zmianach podanych przez niego danych, w szczególności w zakresie rejestracji (§ 4 ust. 1) lub zawarcia Umowy Użytkowania (§ 4 ust. 2), poprzez zmianę danych osobowych przechowywanych na koncie użytkownika. Jeśli zmiana przez konto użytkownika nie jest możliwa, Odbiorca Końcowy poinformuje o tym PANTAFLIX za pomocą formularza kontaktowego dostarczonego przez PANTAFLIX. Odbiorca Końcowy zapewnia, że wszystkie informacje podane PANTAFLIX są zawsze prawdziwe.
 
 1. Jeżeli Odbiorca Końcowy nie dostarczy informacji wymaganych i żądanych przez PANTAFLIX w celu ustanowienia państwa członkowskiego miejsca zamieszkania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transgranicznej możliwości przenoszenia usług w zakresie treści online na rynku wewnętrznym, w całości lub w części, lub nie zapewni żadnej innej współpracy wymaganej w tym kontekście, w wyniku której PANTAFLIX nie może określić państwa członkowskiego miejsca zamieszkania Odbiorcy Końcowego, Odbiorca Końcowy nie ma prawa do korzystania z tych treści w kontekście transgranicznym w rozumieniu tego rozporządzenia. Dla wyjaśnienia: Nie ma to wpływu na prawa przyznane Odbiorcy Końcowemu w ramach zawartych umów dot. korzystania z Treści w krajach innych niż państwo członkowskie jego zamieszkania.
   
 2. Odbiorca Końcowy będzie chronił swoje konto użytkownika przed dostępem osób trzecich. W szczególności Odbiorca Końcowy nie będzie przekazywał swoich danych dostępowych (w szczególności identyfikatorów / haseł) osobom trzecim i będzie chronił je przed dostępem osób trzecich. Identyfikatory / hasła powinny być zmieniane w regularnych odstępach czasu. W przypadku podejrzenia, że osoby trzecie uzyskały wiedzę na temat identyfikatora / hasła lub w inny sposób uzyskały dostęp do konta użytkownika, Odbiorca Końcowy musi niezwłocznie poinformować o tym PANTAFLIX za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez PANTAFLIX i natychmiast zmienić identyfikator / hasło.
   
 3. Odbiorca Końcowy nie może korzystać z Usługi VoD niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności nie może
 
 1. wynajmować ani odsprzedawać usług PANTAFLIX osobom trzecim w sposób biznesowy;
 2. nie może manipulować kluczem cyfrowym przesłanym w celu odszyfrowania i odtworzenia Treści;
 3. nie może obchodzić terytorialnych ograniczeń wykorzystania (w szczególności poprzez geoblokowanie) udostępnianych Treści (np. omijanie za pośrednictwem klienta lub tunelu VPN);
 4. Wskazówki dotyczące praw autorskich i praw własności nie ulegają zmianie;
 5. może korzystać z pobranych Treści wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach praw przyznanych na mocy odpowiedniej Umowy Użytkowania oraz niniejszych warunków korzystania, tj. (i) nie może wykorzystywać Treści do celów komercyjnych, (ii) udostępniać ich publicznie, (iii) nadawać, (iv) edytować, (v) reprodukować (vi) (poza dozwolonym zakresem), (vii) rozpowszechniać, (viii) rozprowadzać;
 6. udostępniać, zlecać udostępnianie lub w inny sposób przedstawiać dzieciom i młodzieży tylko takie treści, które są zatwierdzone dla danej grupy wiekowej.
 
§ 8 Treści użytkownika
 
 1. Odbiorca Końcowy może dodać zdjęcie profilowe do swojego konta użytkownika. Odbiorca Końcowy zapewnia, że wykorzystywane w tym celu motywy, fotografie i dzieła są wolne od praw osób trzecich, w szczególności, że nabył prawa wszystkich autorów, współwłaścicieli praw autorskich lub innych uprawnionych stron, które są wymagane do korzystania z tych motywów, fotografii i dzieł, a także, że nie istnieją żadne umowy z osobami trzecimi, które by tego nie zabraniały.
 
 1. O ile PANTAFLIX umożliwia Odbiorcy Końcowemu publikowanie dalszych Treści (np. za pomocą funkcji komentarza) w ramach usługi VoD, Odbiorca Końcowy jest zobowiązany nie publikować i/lub nie zlecać publikacji Treści, które mogą naruszać prawa i/lub honor osób trzecich, obrażać lub oczerniać osoby lub grupy osób, lub w inny sposób naruszać obowiązujące prawo. Niedopuszczalne jest już przechowywanie takich treści, w szczególności pornograficznych, gloryfikujących przemoc, ekstremistycznych prawicowych lub lewicowych, lub które naruszają dobre obyczaje, na koncie Odbiorcy Końcowego. W przypadku naruszenia firma PANTAFLIX jest uprawniona do czasowego zablokowania dostępu Odbiorcy Końcowego do usługi VoD i usunięcia odpowiednich treści.
 
§ 9 Ograniczenia obowiązku świadczenia usług
 
 1. W przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez Odbiorcę Końcowego (np. w przypadku zwłoki w płatności) oraz w przypadku uzasadnionych, istotnych podejrzeń o znaczące naruszenie obowiązków, firma PANTAFLIX jest uprawniona do wstrzymania danej usługi lub dostępności funkcjonalności, której dotyczy naruszenie w ramach przepisów prawa.
 
 1. PANTAFLIX niezwłocznie wznowi świadczenie usługi, jeśli okaże się, że podejrzenia były bezpodstawne i/lub klient nie dopuścił się istotnego naruszenia obowiązków. PANTAFLIX zapewnia, że klient może korzystać z uzgodnionej usługi zgodnie z ustaleniami w Umowie Użytkowania. Prawo PANTAFLIX do rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.
 
§ 10 Opłata za korzystanie z serwisu / Warunki płatności
 
 1. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za użytkowanie podanej na odpowiedniej stronie oferty za Treści i rodzaj użytkowania. Podana opłata za użytkowanie jest ceną całkowitą i zawiera ustawowy podatek od towarów i usług. Opłata za użytkowanie jest należna natychmiast po zrealizowaniu usługi.
 
 1. Odbiorca Końcowy ma do dyspozycji różne środki płatnicze, które są wskazane na odpowiedniej stronie oferty. Opłaty za użytkowanie mogą być uiszczane wyłącznie za pomocą tych zatwierdzonych środków płatniczych.
 
 1. Prawo do potrącenia przysługuje Odbiorcy Końcowemu tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wobec PANTAFLIX jest prawomocne, bezsporne lub uznane. Prawo do wstrzymania, w szczególności zarzut niewykonania umowy, pozostają nienaruszone.
   
 2. Obowiązek uiszczenia opłaty za użytkowanie istnieje również wtedy, gdy osoby trzecie korzystają z treści za pośrednictwem konta użytkownika Odbiorcy Końcowego, a Odbiorca Końcowy jest za to odpowiedzialny.
 
§ 11 Prawo odstąpienia od umowy
 
Użytkownikom przysługuje na ogół prawo do odstąpienia od umowy. Więcej informacji na temat prawa odstąpienia od umowy znajduje się w Polityce odstąpienia od umowy PANTAFLIX, którą można znaleźć tutaj: https://www.pantaflix.com/pl/prawo-odstapienia-od-umowy
 
§ 12 Ochrona małoletnich
 
 1. Serwis PANTAFLIX przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. W szczególności Odbiorca Końcowy zapewni, że żadna osoba poniżej 18. roku życia nie będzie miała dostępu do Usługi VoD za pośrednictwem swojego konta użytkownika.
 
 1. Usługa VoD jest chroniona standardem dobrowolnego oznaczania wieku treści online (zwanym również „Age-de.xml-Labeling“). To techniczne oznaczenie wieku można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania kontroli rodzicielskiej, tak aby Odbiorca Końcowy miał dodatkową opcję techniczną ochrony treści przed nieuprawnionym dostępem osób niepełnoletnich.
 
 1. PANTAFLIX zastrzega sobie prawo do przedstawiania ofert z ograniczeniami czasowymi skierowanych do deweloperów, do otwarcia usługi VoD dla innych programów ochrony niepełnoletnich lub do ograniczenia ich dostępu poprzez kod AVS lub PIN ochrony osób niepełnoletnich.
 
§ 13 Odpowiedzialność cywilna
 
 1. PANTAFLIX odpowiada bez ograniczeń za wszelkie roszczenia umowne, wynikające z umowy i ustawowe, w tym roszczenia deliktowe, za szkody i zwrot kosztów na jakiejkolwiek podstawie prawnej:
 
 1. w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania,
 2. w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
 3. na podstawie promesy gwarancyjnej, chyba że uzgodniono inaczej,
 4. z tytułu odpowiedzialności cywilnej, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
 
 1. Jeśli PANTAFLIX w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność ogranicza się do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, chyba że zgodnie z powyższymi postanowieniami odpowiedzialność jest nieograniczona. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na PANTAFLIX zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, którego spełnienie jest niezbędne dla właściwego wykonania umowy i na którego spełnieniu posiadacz praw może regularnie polegać.
 
 1. Wszelka inna odpowiedzialność PANTAFLIX jest wykluczona. Powyższe regulacje dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności PANTAFLIX za swoje podmioty zastępcze i przedstawicieli prawnych.
 
§ 14 Okres obowiązywania umowy
 
 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana przez Odbiorcę Końcowego w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Odbiorca Końcowy może wypowiedzieć Umowę Ramową poprzez usunięcie konta użytkownika lub poprzez powiadomienie o tym fakcie PANTAFLIX za pomocą formularza kontaktowego.
 
 1. PANTAFLIX ma prawo do rozwiązania Umowy Ramowej w każdym momencie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (wystarczy wysłać e-mail). Jeżeli Odbiorca Końcowy zawarł umowę o korzystanie z EST w celu pobierania treści, PANTAFLIX może tylko częściowo wypowiedzieć Umowę Ramową w sposób odbiegający od powyższego postanowienia w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na pobieranie treści za pomocą EST.
 
 1. Okresy obowiązywania podane w § 5 ust. 2 i 3 niniejszych Warunków użytkowania obowiązują w odniesieniu do Umów Użytkowania.
 
 1. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Dla PANTAFLIX istnieje ważna przyczyna, w szczególności, jeśli klient naruszy § 7.3 lub § 7.4 niniejszych Warunków użytkowania.
 
§ 15 Język umowy
 
W celu zawarcia umowy dostępne są następujące języki: niemiecki, angielski.
 
§ 16 Zmiany w warunkach korzystania z serwisu
 
 1. Firma PANTAFLIX jest uprawniona w każdej chwili i bez podania przyczyn do zmiany mniej istotnych postanowień niniejszych warunków użytkowania, o ile nie prowadzi to do zmiany ogólnej struktury stosunku umownego. Do najważniejszych postanowień należą w szczególności przepisy regulujące rodzaj i zakres usług uzgodnionych w umowie, okres obowiązywania umowy oraz warunki rozwiązania umowy.
 
 1. Firma PANTAFLIX jest również uprawniona do zmiany postanowień niniejszych Warunków użytkowania, o ile jest to konieczne do wyeliminowania trudności w realizacji stosunku umownego z powodu luk prawnych powstałych po zawarciu umowy. Może to być konieczne w szczególności w przypadku nowych osiągnięć technicznych, zmian w prawodawstwie, zmian w orzecznictwie lub z podobnych ważnych powodów.
 
 1. Zmienione Warunki użytkowania zostaną przesłane Odbiorcy Końcowemu pocztą elektroniczną co najmniej na cztery tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeśli w ciągu czterech tygodni od otrzymania wiadomości e-mail Odbiorca Końcowy nie sprzeciwi się obowiązywaniu nowych warunków korzystania z serwisu, zmienione warunki korzystania z serwisu uznaje się za zaakceptowane. PANTAFLIX poinformuje klienta końcowego oddzielnie w wiadomości e-mail o możliwości sprzeciwu i znaczeniu tego czterotygodniowego terminu. Jeżeli klient skorzysta z prawa sprzeciwu, żądanie zmiany zostanie uznane za odrzucone, a stosunek umowny będzie kontynuowany zgodnie z pierwotnymi warunkami.
 
§ 17 Internetowe metody rozstrzygania sporów
 
 1. Ze względu na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa, niezależnie od naszego udziału w alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów, że Komisja Europejska stworzyła platformę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Platformę można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 1. Nie będziemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym ds. konsumenckich w rozumieniu VSBG (Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich) i nie jesteśmy do tego zobowiązani. Nasz adres e-mail: info@pantaflix.com.
 
§ 18 Postanowienie końcowe
 
 1. Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o sprzedaży (CISG) nie ma zastosowania. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie została cofnięta bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa państwa, w którym użytkownik ma miejsce stałego pobytu.
 
 1. Zmiany Umowy Ramowej, Umowy Użytkowania lub niniejszych warunków użytkowania wymagają formy pisemnej; dotyczy to również zmian i uzupełnień niniejszych warunków użytkowania, w tym niniejszej klauzuli w formie pisemnej. Nie istnieją ustne ani pisemne porozumienia podatkowe. Stosuje się § 126 ust. 3 BGB (niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
 
 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się całkowicie lub częściowo nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.